Minulé časy v angličtině

Popis tvorby, použití a rozdílů mezi minulými časy v angličtině včetně příkladů.

Past simple

= minulý čas prostý

 • tvorba:
  • klad:  os. zájmeno + zákl. tvar slovesa + koncovka -ed (He opened the window.)
  • zápor:  os. zájmeno + didn't + zákl. tvar slovesa (He didn't open the window.)
  • otázka:  pomocné sloveso did + os. zájmeno + zákl. tvar slovesa (Did he open the window?)
  • výjimky poté tvoří nepravidelná slovesa, u kterých nepoužíváme koncovku -ed (např. swim → swam, fall → fell, go → went, atd.)

 • použití: mluvíme li o věci, která začala a skončila někdy v minulosti Grafické znázornění minulého času prostého

 • příklady:
  • I ate potatoes yesterday.
  • He was in Italy last year.
  • We didn't find your group!
  • Did they travel to Austria last week?

 • ve větách s minulým časem prostým se často setkáte s časovými údaji, které míří na určitý ne přímo konkrétní časový úsek v minulosti, např. yesterday, last week, 10 years ago, previous summer, ...Past continuous

= minulý čas průbehový

 • tvorba:
  • klad:  os. zájmeno + was/were + zákl. tvar slovesa + -ing (He was building that cottage at 11 AM.)
  • zápor:  os. zájmeno + wasn't/weren't + zákl. tvat slovesa + -ing (They weren't building that cottage at 11 AM.)
  • otázka:  Was/Were + os. zájmeno + zákl. tvar slovesa + -ing (Were you building that cottage at 11 AM?)
  • pokud jsou použita osobní zájmena I, he, she, it, používáme was (wasn't), zatímco pokud je použito you, we, they, používáme were (weren't)

 • použití: mluvíme li o věci, která probíhala někdy v minulosti (v současnosti již neprobíhá) a chceme zdůraznit její průběh, či chceme mluvit o tom, co určitá osoba nebo věc dělala v konkrétní čas v minulosti Grafické znázornění minulého času průběhového

 • příklady:
  • I was eating dinner while my mother was watching TV. (zdůrazňujeme to, že v průběhu jedné akce se dělo něco dalšího, a proto používáme průběhový čas)
  • They were climbing that mountain at 10 AM last weekend. (je uveden přesný čas, kdy činnost probíhala)
  • He wasn't sleeping at 3 AM.
  • Were you studying for your maths test while I was washing the dishes?

 • v případě, že se ve větě, která mluví o minulosti, objeví nějaký konkrétní časový údaj (at 10 AM, at 6 PM, at 12:30), použijeme minulý čas průběhový
 • naopak pokud se ve větě objeví nějaký opakovaný děj, průběhový čas nikdy nepoužívámePresent perfect simple

= předpřítomný čas prostý

 • tvorba:
  • klad:  os. zájmeno + have/has + zákl. tvar slovesa + -ed (He has already finished it.)
  • zápor:  os. zájmeno + haven't/hasn't + zákl. tvar slovesa + -ed (He hasn't finished it yet.)
  • otázka:  Have/has + os. zájmeno + zákl. tvar slovesa + -ed (Has he finished it yet?)
  • pokud jsou použita osobní zájmena I, you, we, they, používáme have (haven't), zatímco pokud je použito he, she, it, používáme has (hasn't)
  • výjimky poté tvoří nepravidelná slovesa, u kterých nepoužíváme koncovku -ed (např. swim → swum, fall → fallen, go → gone, atd.)

 • použití: mluvíme-li o věci, která začala někdy v minulosti a v současnosti stále probíhá; často je používáno pro sdělení našich zkušeností či ve spojení se slovy already, yet, ever, never, ... (viz. příklady) Grafické znázornění předpřítomného času prostého

 • příklady:
  • I have never eaten sushi. (sdělujeme to, že jsme zatím nedosáhli nějaké zkušenosti a zárověň používáme slovo never)
  • He hasn't repaired your car yet. (říkáme, že jeho auto ještě nebylo opraveno a tudíž oprava ještě probíhá a zárověň používáme slovo yet)
  • Have you already been to Croatia? (ptáme se na nějakou zkušenost, přičemž používáme slovo already)
  • Has she ever been to Prague? (opět se ptáme na nějakou zkušenost za použítí slova ever)

 • slova already nebo never používáme v kladné větě, slovo yet ve větě záporné a slova already, yet nebo ever ve větě tázací (u otázky záleží na kontextu, což už je ale téma pro další článek)Present perfect continuous

= předpřítomný čas průběhový

 • tvorba:
  • klad:  os. zájmeno + have/has + been + zákl. tvar slovesa + -ing (He has been repairing the phone for 2 hours.)
  • zápor:  os. zájmeno + haven't/hasn't + been + zákl. tvar slovesa + -ing (He hasn't been repairing the phone for 2 hours.)
  • otázka:  Have/has + os. zájmeno + been + zákl. tvar slovesa + -ing (Has he been repairing the phone for 2 hours?)
  • pokud jsou použita osobní zájmena I, you, we, they, používáme have (haven't), zatímco pokud je použito he, she, it, používáme has (hasn't)

 • použití: mluvíme-li o věci, která začala v minulosti a v současnosti stále probíhá, přičemž chceme dát důraz na její průběh, často za použití spojení for + nějaká doba (viz. příklady) Grafické znázornění předpřítomného času průběhového

 • příklady:
  • I have been doing the homework for 5 hours. (činnost stále probíhá a dáváme důraz na dobu průběhu)
  • He has been working on the project for 2 months.
  • They haven't been listening to music for 30 minutes.
  • Has she been sleeping for 10 hours already?Past perfect simple

= předminulý čas prostý

 • tvorba:
  • klad:  os. zájmeno + had + zákl. tvar slovesa + -ed (It had rained before you arrived.)
  • zápor:  os. zájmeno + hadn't + zákl. tvar slovesa + -ed (It hadn't rained before you arrived.)
  • otázka:  Had + os. zájmeno + zákl. tvar slovesa + -ed (Had it rained before you arrived?)
  • výjimky poté tvoří nepravidelná slovesa, u kterých nepoužíváme koncovku -ed (např. swim → swum, fall → fallen, go → gone, atd.)

 • použití: mluvíme-li o věci, která začala a skončila v minulosti předtím, než v minulosti začala a skončila nějaká jiná věc; často v souvětí, jehož věty jsou spojené pomocí before, after, when apod. Grafické znázornění předminulého času prostého

 • příklady:
  • I had liked them before they started to be rude. (říkám, že jsem je měl rád JEŠTĚ PŘEDTÍM, než se začali chovat neslušně)
  • When the fire brigade came, the house had already burned down. (zde se ukazuje to, že souvětí se dá "obrátit" a věta s přdminulým časem může být i druhá v pořadí, přičemž spojovací výraz je na začátku souvětí)
  • After she had had lunch, she ran for an hour. ("had had" je v tomto případě bez problémů možné; had z předminulého času + have lunch v past participle)
  • He hadn't gone out with his dog before we arrived.
  • Had he fallen down before you came?Past perfect continuous

= předminulý čas průběhový

 • tvorba:
  • klad:  os. zájmeno + had + been + zákl. tvar slovesa + -ing (He had been watching TV for 2 hours before his mother came home.)
  • zápor:  os. zájmeno + hadn't + been + zákl. tvar slovesa + -ing He hadn't been watching TV for 2 hours before his mother came home.()
  • otázka:  Had + os. zájmeno + been + zákl. tvar slovesa + -ing (Had he been watching TV for 2 hours before his mother came home?)

 • použití: mluvíme-li o věci, která začala a skončila v minulosti předtím, než v minulosti začala a skončila nějaká jiná věc, přičemž chceme dát důraz na její délku trvání či na její průběh (např. pomocí spojení for + nějaký časový úsek); často v souvětí, jehož věty jsou spojené pomocí before, after, when apod. Grafické znázornění předminulého času průběhového

 • příklady:
  • She was tired, because she had been taking her exam for 5 hours. (psala test PO DOBU pěti hodin JEŠTĚ PŘEDTÍM, než byla unavená)
  • I hadn't been eating pizza for 2 hours before you arrived.
  • Had they been playing computer games for 4 hours before their father said they should go out?